เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสร้างบ้านใหม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์

- ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง 7 หมู่บ้าน
จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมดในตำบล


การประปา

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง0.02s. 0.50MB