เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม
การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดยางนอน
2. โรงเรียนวัดท่ามะนาว
3. โรงเรียนวัดดงพิกุล

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดยางนอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางนอน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่ามะนาว


การสาธารณสุข

มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ ดังนี้

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง
2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 7 แห่ง
3) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน
4) อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 152 คน
5) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
หอกระจายข่าวจำนวน 7 แห่งครอบคลุมพื้นที่ได้ ร้อยละ 1000.01s. 0.50MB