เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและตำบล รวมทั้งการคมนาคมภายในหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้

- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 สาย
ถนนลูกรัง เชื่อมตำบล และหมู่บ้าน จำนวน 24 สาย


โทรศัพท์

ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว ร้อยละ 95ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง (สาขาอำเภอเดิมบางนางบวช)
0.02s. 0.50MB