เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านยางนอน ถนนลาดยางสายบ้านท่านางเริง - บ้านคูเมือง เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 14 ตำบลของอำเภอเดิมบางนางบวช อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 53 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับต.เดิมบาง ต.โคกช้าง
ทิศใต้ติดต่อกับต.นางบวช ต. เขาดิน
ทิศตะวันออกติดต่อกับต.ทุ่งคลี ต.เขาดิน
ทิศตะวันตกติดต่อกับต.นางบวช ต.เขาพระ

เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน มีพื้นที่ประมาณ 35.834 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,396.25 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ประมาณ 30 ไร่ และการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของราษฎร ได้แก่ น.ส. 3 , น.ส. 3 ก และ โฉนด


ลักษณะภูมิประเทศ

1) สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียว ร่วนระบายน้ำล่าช้าสามารถอุ้มน้ำได้ดี พื้นที่บางส่วนด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงสภาพดินร่วนปนทรายระบายน้ำค่อนข้างดีการซึมซับของน้ำเร็ว
2) ภูเขา มีภูเขาเตี้ย ๆ อยู่ทางทิศตะวันตก
3) คลอง มีคลองยางนอนไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7,1,2,3,4 และหมู่ที่ 5


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศของตำบลยางนอนเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนประชากรในตำบล

มีประชากรทั้งสิ้น 4,879 คน แยกเป็นชาย 2,363 คน หญิง 2,516 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๗๕ คน / ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1คลองละออม 313347660
2ยางนอน456462918
3ยางนอน356385741
4ห้วยปลาช่อน365400765
5ท่ามะนาว343364765
6กร่างสามยอด 225255480
7ดงพิกุล 305303608
รวมทั้ง 7 หมู่บ้าน 2,363 2,516 4,879

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

- ช่วงอายุ น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 38 คน
- ช่วงอายุ 1-59 ปี จำนวน 3,969 คน
- ช่วงอายุ 60-100 ปี จำนวน 872 คน0.01s. 0.50MB