เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน6215
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต110
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี16
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม6312
แผนพัฒนาบุคลากร-2561-256315
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียภายนอก ITAS12
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563313
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)176
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)1687
ทดสอบ077
แผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม190
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)177
ข้อบัญญัติตำบล1161
แผนดำเนินงานปี 2561289
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)187
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564390

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB