นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 20,029 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางภัณฑิลา ปานเพ็ชร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน

 • นางภัณฑิลา ปานเพ็ชร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนสำนักปลัด

 • นางสาวสิดาร์ภัทร เหมือนแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางสุนารี ดาวเรือง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางรักษิณา จันทร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • น.ส.อาทิตยา แก้วเกิด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • น.ส.เดือนพัตรา แก้ววิเศษกุล

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายพีระพล ยี่โถ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนฤมิตร รอดห้อย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • น.ส.อารีญา หมื่นสุดตา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • น.ส.พัชรพร เทพบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • น.ส.เพ็ญพิชชา ใจดี

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางสุกัญญา สัตบุตร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางพัชรี ยิ้มน้อย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางกรณิศ พลวัฒน์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)

 • น.ส.ขวัญชีวา อยู่คง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายนครินทร์ รอดหลง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • น.ส.อัญชลี เข็มเพ็ชร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายสาคร ดวงออ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวรปรัชญ์ ดาวเรือง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุวิทย์ มะนาวหวาน

  คนงานทั่วไป

 • นายพนม แก้วกัญญา

  คนงานทั่วไป

 • นายนภดล นาบุญ

  คนงานทั่วไป

 • นายสมพร บุญโต

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวนิภาพร พูลสวัสดิ์

  ผู้อำรวยการกองการศึกษาฯ

 • นายลาวัณย์ กลิ่นหรั่น

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • น.ส.ศิริกัญญา ราตรี

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • น.ส.เบญจวรรณ แสงเดช

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • น.ส.นุช มะนาวหวาน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • น.ส.สุนันทา จรบรรฑิตย์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางเจตนา ดอนนุ่มไพร

  พนักงานจ้างเหมา

 • น.ส.วรรณิศา ประสารทศิลป์

  พนักงานจ้างเหมา

กองสาธารณสุขฯ

 • นางดภัณฑิลา ปานเพ็ชร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 • นางสาววารุณี พึ่งสุข

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • น.ส.อารีย์ มะนาวหวาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจักรกฤษชกร ทองเสม

  คนงานทั่วไป

 • นายผาด มะนาวหวาน

  คนงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา