นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 14,120 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายม่วงคัน มะนาวหวาน

  ประธานสภาอบต.ยางนอน

 • นายฟ้อน สวนดอกไม้

  รองประธานสภาอบต.ยางนอน

 • นางภัณฑิลา ปานเพ็ชร์

  เลขานุการสภาอบต.ยางนอนสมาชิกสภา

 • นางจินตนา แตงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางละเมียด กลั่นทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายวิษณุ สิงห์ทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสุปราณี อินโต

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางเรณู ปทุมทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเมฆ สอนง่าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายม่วงคัน มะนาวหวาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเสกสรร แก้วแสงใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายฟ้อน สวนดอกไม้

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายคะเชนทร์ โพธิ์รังนก

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสุเทพ ใจดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายสนอง ช้างวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางราตรี น้ำทิพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7เปลี่ยนภาษา