นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 20,031 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"เป็นชุมชนน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
ในส่วนของสังคม ชุมชนมีความปลอดภัย เข้มแข็ง มีความร่วมมือจากทุกภาค
มีพลังด้วยกีฬาก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษารู้รักษาศิลปะวัฒธรรม"
ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แนวทางการพัฒนา
   1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยงระหว่างตำบล
   1.2 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
   1.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อ1.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ
   2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรแลอุตสาหกรรม
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาคการเกษตร ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูปให้แก่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
   3.2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต
   3.3 ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงาน และนันทนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4.1 การส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
   4.2 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   5.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขิงประชาชน
   5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   5.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
   5.4 การป้องกันและแกไขปัญหาโรคติดต่อ
   5.5 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี
   6.1 ส่งเสริมการมีสาวนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
   6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูลสถาบัน
   6.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการที่ดี
   6.4 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานพันธกิจ


1. การพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในตำบล.การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนการแปรรูปสินค้าการเกษตรตลอดจนถึงการตลาดให้ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้

4. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัดและอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น

5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
เปลี่ยนภาษา