นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 20,033 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติของส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และ ให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานบริหารทั่วไป
   -งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
   -งานนโยบายและแผน
   -งานสังคมสงเคราะห์
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   -งานตรวจสอบภายใน
   -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   -งานการเลือกตั้ง
   -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
   -งานกฎหมายและร้องทุกข์

ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดเก็บรายได้ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายและให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานการเงิน
   -งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
   -งานบัญชี
   -งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวม ประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย และให้มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
   -งานก่อสร้าง
   -งานประเภทสาธารณูปโภค ต่าง ๆ
   -งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   -งานสำรวจ

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมที่สำหรับการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การควบคุมระบบงานสถิติในด้านการศึกษา การวางแผนทางด้านการนิเทศงานด้านการศึกษา การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา การเปรียบเทียบคุณภาพการ จัดการศึกษา สรุปวิเคราะห์และพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั่วไปทั้งในและนอกระบบ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ เยาวชน การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   -งานส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   -งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   -งานกิจกรรมโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   -งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย
   -งานบริหารการศึกษา และงานการศึกษา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมอากรฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

   -งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสุขาภิบาลทั่วไป ด้านสุขาภิบาลโรงงาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร และสถาน
    ประกอบการ ด้านอาชีพอนามัย

   -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านอนามัยชุมชน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ด้านสุขศึกษา ด้านการ
    ควบคุม มาตรฐานอาหารและน้ำ ด้านการป้องกันยาเสพติด

   -งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการควบคุมสิ่งปฏิกูล ด้านการรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ด้านการ
    กำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

   -งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมและเผยแพร่ ด้านควบคุมมลพิษ ด้านการศึกษาและ
    วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามตรวจสอบ

   -งานควบคุมโรค มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านเฝ้าระวัง ด้านระบาดวิทยา ด้านโรคติดต่อและสัตว์นำโรค ด้านโรคเอดส์

   -งานบริการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านรักษาและพยาบาล ด้านชันสูตรสาธารณสุข ด้านเภสัชกรรม ด้านทันตกรรม ด้าน
    สัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์

เปลี่ยนภาษา