เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1627 ธ.ค. 62
โคงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)959 ส.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม12230 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว7630 ก.ค. 62
โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"5926 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 25629324 ก.ค. 62
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป4715 ก.ค. 62
ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร578 ก.ค. 62
รู้เท่าทัน วัณโรคหลังโพรงจมูก578 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ค่ะ6821 มิ.ย. 62
ทดสอบ12221 พ.ค. 62
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25615814 ม.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน13514 ธ.ค. 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ12714 ธ.ค. 61
เรื่อง รอบสองการลงทะเบียน เพื่อเก็บตกผู้สูงอายุที่มีสิทธิมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนกันยายน 2562 (มาลงทะเบียนไม่ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)1294 ธ.ค. 61
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256110723 พ.ย. 61
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 60 - 31 มี.ค 618923 พ.ย. 61
โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร21322 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1662 ต.ค. 61
สิทธิมนุษยชนสตรี461 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB