เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1327 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ925 ธ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน1724 ธ.ค. 62
รับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ442 ธ.ค. 62
โคงการอันเกี่ยวเนื่องกับการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการร่วมใจพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)889 ส.ค. 62
โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม11930 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว7430 ก.ค. 62
โครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"5726 ก.ค. 62
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 25629124 ก.ค. 62
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป4615 ก.ค. 62
รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น6511 ก.ค. 62
ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร568 ก.ค. 62
รู้เท่าทัน วัณโรคหลังโพรงจมูก548 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ค่ะ6721 มิ.ย. 62
ทดสอบ11821 พ.ค. 62
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.25615714 ม.ค. 62
คู่มือการปฏิบัติงาน13414 ธ.ค. 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ12614 ธ.ค. 61
เรื่อง รอบสองการลงทะเบียน เพื่อเก็บตกผู้สูงอายุที่มีสิทธิมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนกันยายน 2562 (มาลงทะเบียนไม่ทันภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)1284 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นหนักงานจ้าง9328 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB