เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 62 อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำรวจผู้ยากไร้ขอที่ดินทำกินของจังหวัดสุพรรณบุรีอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าร่วมเป็นชุดปฏิบัติการ "จิตอาสาภัยพิบัติ" ประจำตำบลสวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุประปาอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือของ อบต.สวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดสังฆจายเถรอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 62อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษา และนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฯอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซ่ื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
กิจกรรมบำรุงรักษาดูแลต้นทองอุไร ข้างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB