เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
โครงการสืบสานประเพณีเเห่เทียนจำนำพรรษาตำบลหนองบ่อ ประจำปี 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563 แด่วัดในพื้นที่ จำนวน 5 วัดอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักศึกษาและนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ และการให้ความช่วยเหลือฯ ปี 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
กิจกรรมเเจกหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบ่ออบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่่รับผิดชอบ จำนวน 4 โรงเรียนอบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณ ศพด. และโรงเรียนในพื้นที่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
นายก อบต. มอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับโรงเรียนในพื้นที่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB