เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานฯอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
จุดบริการประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดจุบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดไผ่แปลกแม่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
นำประชาชนเข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ค.)เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ภายในหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้านอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายฯ ในเขตพื้นที่อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB