เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขครั้งที่ 5)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
ขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562อบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB