เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
ควบคุมภายใน62อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
คู่มือประชาชน-อบต.ยางนอนอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม63อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาบุคลากร-2561-2563อบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียภายนอก ITASอบต.ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานของ อบต.สวนแตง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายการผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB