นายมานุษย์ กลิ่นน้ำหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน
035-469222

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 14,142 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2(1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนประการศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
21 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงมอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (ต่อ)
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
20 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 212 รายการ
เปลี่ยนภาษา